IPARD PROGRAMI NEDİR? KATILIM ÖNCESİ KIRSAL KALKINMA ARACI

 

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tarım ve Hayvancılık Destekleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) ortaklı bir kalkınma projesidir. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) olarak bilinir.
IPARD; Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Verilen hibeler ile;

İşletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak ve çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlanması,

Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,

Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dâhil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi,

Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması,

Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,

Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,

Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

İlerleyen bölümlerde IPARD hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 

 

IPARD-DESTEKLENEN TEDBİRLER VE SEKTÖRLER NELERDİR?

1) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ( Tedbir 101)
2) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (Tedbir 103);
3) Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
4) Toprak Örtüsü Yönetimi Ve Toprak Erozyonu Kontrolü (201-1)
5) Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Her bir yatırım kalemi için ayrı ayrı şartlar yer almakla birlikte başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

IPARD - Ne Kadar Destek Verilmektedir?

Yatırım sektörüne göre değişmekle birlikte 5.000 Avro’dan 3.000.000 Avro’ya kadar yapılan harcamaların %40 ila % 75‘i hibe şeklinde desteklenmektedir.

 

IPARD - HANGİ İLLERDEKİ YATIRIMLAR DESTEKLENMEKTEDİR?

IPARD Programının Uygulandığı İller; Her proje çağrısında değişebilmektedir. Ancak kalkınmada öncelikli aşağıdaki iller genel açılmaktadır.
Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

Yatırım Sektörlerinin Detayları aşağıda yer almaktadır.

 

1) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ( Tedbir 101)

Bu başlık kapsamında yatırım konuları;

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
Bu desteklemeden yararlanabilecek olanlar, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya

Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.

Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.

 

Uygun Harcama Tutarı Ne Kadardır?

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti, Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro,

Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avro,

Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 125.000 Avrodur.

 

2) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (Tedbir 103)

Bu bağlık kapsamındaki yatırım konuları;

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

Kimler Başvurabilir?

2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)
İlgili yönetmelikte KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) üye olmalıdır.

Uygun Harcama Tutarı Ne Kadardır?

Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,

Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,

Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,

Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro

 

3) Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme (Tedbir 302)

 

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

302-6 Makine Parkları

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır. (66 yaşından gün almamış olmalıdır).
Bu şartla;

Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hane halkı üyeleri: Bunlar, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5488 no’lu Tarım Kanunun 3. maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir. Çiftçiler ve/veya bunların hane halkı üyeleri, kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.

Kırsal alanlardaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıtlanabilmelidir.

Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.

Uygun Harcama Tutarı Ne Kadardır?

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avrodur.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Capital Proje ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar (0)

Yorum yaz